Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

De Verkoper verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Klant, die zij hem op de Site hebben meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatie e-mails zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de site en in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de Klant.
De Verkoper verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en huurt de inlichtingen aangaande zijn Klant niet uit aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de Verkoper zich ertoe vooraf het Lid te verwittigen ten einde hem toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen. De Verkoper kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwensderden, betreffende zijn Klant, verkopen, uitwisselingsstructuren aangaande informatie op de Site, maar deze statistieken mogen geen enkel persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.
Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen dit van toepassing zijn tot de Algemene Voorwaarden , kan het Lid zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen per schrijven aan volgend adres: : Olivier Strelli – S2j SPRL, 556 av de la couronne, B-1050 Bruxelles (Belgique).
De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informatica bestand, gestockeerd op de harde schijf van de micro-computer van het Lid. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan het Lid te verpersoonlijken. Het Lid heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internet browser in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid de dienst die hem wordt geleverd door de Verkoper te verpersoonlijken.
Sommige webpagina’s van de Site kunnen soms elektronische afbeeldingen bevatten of “sjablonen”, die toelaten het aantal bezoekers van de webpagina te tellen. Deze laten toe statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige pagina’s, en dit ten einde de Klant beter te bedienen.